Informační memorandum

Pila – Truhlárna, Ing. Antonín Koliha

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, se zkratkou „GDPR“.

Tento dokument je pravidelně aktualizován.

Ujišťujeme vás, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti platí přísná pravidla, jež stanovují, který konkrétní zaměstnanec a za jakých podmínek, může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

Informace o právech, která jako subjekt údajů máte

Správce Vašich osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost: Pila – Truhlárna, Ing. Antonín Koliha, Vráž u Písku 36, 398 32, IČ: 11314818, Telefon: 382 283 103. 147

Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnost nemá zřízenou.

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou uvedeny v následujícím interním registru osobních údajů. V rámci tohoto interního registru osobních údajů jsou uvedeny tyto informace:

Účel zpracování
osobních údajů

Kategorie subjektů
osobních údajů

Kategorie
osobních údajů

Kategorie příjemců
osobních údajů

Právní základ

Doba zpracování

Zdroj OÚ

Personální a mzdová agenda

Uchazeč o zaměstnání ve výběrovém řízení

Identifikační údaje (jméno, příjmení tituly, adresa, kontaktní telefon / email )
doložení kvalifikace (profesní životopis)

Nikdo

Uzavření a plnění smlouvy

Ukončení výběrového řízení (obsazení pracovního místa včetně zkušební doby)

Zaměstnanec v pracovním poměru, DPČ

Identifikační údaje ze zákona pro uzavření pracovní smlouvy (Jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa, rodné číslo, zdravotní pojištění, důchody, závazky - exekuce, insolvence, platový výměr, mandatorní školení, osobní údaje pro daňové účely, bankovní spojení, telefon, e-mail, zdravotní prohlídky, výpis z rejstříku trestů)

Zdravotní pojišťovny, OSSZ, FÚ, banka + nebankovní inst. (potvrzení pro půjčky), UP, Inspektorát práce, kontrolní orgány

Uzavření a plnění smlouvy,
plnění právní povinnosti,
souhlas se zpracováním osobních údajů

Trvání pracovní smlouvy a zákonné archivační doby

SÚ, třetí strany

Osobní údaje spojené s příspěvky na důchodové připojištění (kopie smlouvy)

Prohlášení poplatníka k dani z příjmu

Zaměstnanec na dohodu o provedení práce

Identifikační údaje ze zákona pro uzavření pracovní smlouvy (Jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa, rodné číslo, zdravotní pojištění, důchody, závazky - exekuce, insolvence, platový výměr, mandatorní školení, osobní údaje pro daňové účely, bankovní spojení, telefon, e-mail, zdravotní prohlídky, výpis z rejstříku trestů)

Zdravotní pojišťovny, OSSZ, FÚ, banka + nebankovní inst. (potvrzení pro půjčky), UP, Inspektorát práce, kontrolní orgány

Uzavření a plnění smlouvy,
plnění právní povinnosti,
souhlas se zpracováním osobních údajů

Trvání pracovní smlouvy a zákonné archivační doby

Osobní údaje spojené s příspěvky na důchodové připojištění (kopie smlouvy)

Prohlášení poplatníka k dani z příjmu

Zaměstnanec - archivace

Osobní údaje - v rozsahu zaměstnance a zákona o archivaci

Kontrolní orgány

Plnění právní povinnosti

Dle typu dokumentu a jeho zákonné archivační době

Člen statutárního orgánu

Osobní údaje v rozsahu požadovaném zápisem do obchodního rejstříku

Kontrolní orgány

Plnění právní povinnosti

Po dobu trvání společnosti

Účel zpracování
osobních údajů

Kategorie subjektů
osobních údajů

Kategorie
osobních údajů

Kategorie příjemců
osobních údajů

Právní základ

Doba zpracování

Zdroj OÚ

Agenda dodavatelů služeb a materiálu

Právnická osoba - zástupce

Identifikační údaje (jméno, příjmení tituly, pozice, kontaktní telefon / email).

FÚ , kontrolní orgány, daňový poradce, auditor, externí právník

uzavření a plnění smlouvy

trvání smlouvy a archivace relevantních účetních dokladů

SÚ, třetí strany

plnění právní povinnosti

Právnická osoba - kontaktní osoba

Identifikační údaje (jméno, příjmení tituly, pozice, kontaktní telefon / email)

FÚ , kontrolní orgány, daňový poradce, auditor

uzavření a plnění smlouvy

trvání smlouvy a archivace relevantních účetních dokladů

SÚ, třetí strany

plnění právní povinnosti

Podnikající fyzická osoba

Jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení, telefon / e-mail

FÚ , kontrolní orgány, daňový poradce, auditor

uzavření a plnění smlouvy

trvání smlouvy a archivace relevantních účetních dokladů

SÚ, třetí strany

plnění právní povinnosti

Účel zpracování
osobních údajů

Kategorie subjektů
osobních údajů

Kategorie
osobních údajů

Kategorie příjemců
osobních údajů

Právní základ

Doba zpracování

Zdroj OÚ

Agenda prodeje služeb a zboží

Právnická osoba - zástupce

Identifikační údaje (jméno, příjmení tituly, pozice, kontaktní telefon / email).

FÚ , kontrolní orgány, daňový poradce, auditor, externí právník

uzavření a plnění smlouvy

trvání smlouvy a archivace relevantních účetních dokladů

SÚ, třetí strany

plnění právní povinnosti

Právnická osoba - kontaktní osoba

Identifikační údaje (jméno, příjmení tituly, pozice, kontaktní telefon / email)

FÚ , kontrolní orgány, daňový poradce, auditor, externí právník

uzavření a plnění smlouvy

trvání smlouvy a archivace relevantních účetních dokladů

SÚ, třetí strany

plnění právní povinnosti

Podnikající fyzická osoba

Jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení, telefon / e-mail

FÚ , kontrolní orgány, daňový poradce, auditor, externí právník

uzavření a plnění smlouvy

trvání smlouvy a archivace relevantních účetních dokladů

SÚ, třetí strany

plnění právní povinnosti

Účel zpracování
osobních údajů

Kategorie subjektů
osobních údajů

Kategorie
osobních údajů

Kategorie příjemců
osobních údajů

Právní základ

Doba zpracování

Zdroj OÚ

Ochrana majetku

Fyzické osoby, které jsou v nahrávce

fotografický záznam

Policie ČR

oprávněný zájem

48 hodin

kamera

K předání osobních údajů do žádné třetí země ani do žádné mezinárodní organizace nedochází a ani takové předání neplánujeme.

Jako subjekt údajů máte následující práva:

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu se zpracováním osobních údajů před jeho odvoláním.

Odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete provést v písemné podobě stejným způsobem, jako při uplatnění jakéhokoliv jiného Vašeho práva z titulu nařízení GDPR-

Uplatnění kteréhokoli z Vašich práv uvedených v nařízení GDPR:

Uplatnění práva musí být předloženo písemně v sídle společnosti, s Vaší prokazatelnou identifikací a její autentizací pověřeným pracovníkem.

Informace, na které máte jako subjekt údajů právo, Vám poskytneme na základě Vaší žádosti, rovněž v sídle společnosti po prokázání Vaší identity a její autentizaci.